Uzyn bambuk tehnologiýa topary, Ltd.

Kompaniýa hakda

zawod-gezelenç-1

Long Bamboo Technology Group Co., Ltd., Fujian welaýatynyň Nanping şäheriniň Jianyang etrabynda ýerleşýär, bambuk öý önümlerini, bambuk gurluşyk bezeg materiallaryny dizaýn, öndürmek we satmagy birleşdirýän daşary söwda paýdarlar jemgyýetidir. we bambuk awtomatlaşdyryş enjamlary , Onda 5 golçur kärhanasy we 900-den gowrak işgäri bar.

10 ýyldan gowrak üznüksiz ösüş we täzeliklerden soň, Long Bamboo Group Hytaýda bambuk öý önümlerini öndüriji boldy.Öňdebaryjy enjamlara maýa goýumlarynyň yzygiderli artmagy bilen, Long Bamboo Group indi köp funksiýaly CNC awtomatiki önümçilik liniýasy, KUKA akylly robot goly we beýleki ýokary tehnologiýaly ösen enjamlara eýe.

Bambuk önümleri pudagynda “Long Bamboo Group” öňdebaryjy tehnologiýasyny we marka artykmaçlyklaryny döretdi, Hytaýda öňdebaryjy marka boldy.

Biz näme edýäris

Uzyn bambuk topary, bambuk önümlerini dizaýn, önümçilik we satuw bilen birleşdirýän daşary söwda kärhanasydyr.Esasan bambuk we agaç önümleri, bambuk we agaç mebelleri we ş.m. öndürýär. Köp funksiýaly CNC awtomatiki önümçilik liniýasynyň, KUKA akylly robot goly we ýokary tehnologiýaly ösen enjamlaryň ulanylmagy bilen, bar bolan bambuk öý önümleriniň gözlegini we ösüşini ýokarlandyrýar. şol bir wagtyň özünde ýeňil bambuk materiallary, bambuk awtomatiki gaýtadan işleýän enjamlar we FMCG önümleri ýaly beýleki täze önümler ýaly täze ugurlara ýaýraň.

Nanping ububeli elektron söwda kärhanasy

Onuň golçur kärhanasy Nanping Zhubeli elektron söwda kärhanasy, 2016-njy ýylyň ýanwar aýynda döredilip, mebel, gap-gaç, aşhana gap-gaçlary, ofis esbaplary we ş.m. import we eksport we onlaýn satuw bilen meşgullanýar.

“Fujian Maker Polat” we “Bamboo Houseware Co., Ltd.”

2018-nji ýylyň maý aýynda döredilen “Fujian Maker Steel” we “Bamboo Houseware Co. Ltd.” -iň 25 patenti bar (3 sany oýlap tapyş patenti we 22 sany peýdaly model patenti).Poslamaýan polatdan ýasalan öý goşlaryny, aşhana önümlerini, ofis önümlerini we polat bambuk önümleriniň dizaýnyny, önümçiligini we satuwyny birleşdirýän giňişleýin kärhana."Greenaşyl zawodyň" adaty gurluşygyna görä, kärhana daşky gurşawy goramagyň awtomatiki galyplaýyş we awtomatiki pürküji önümçilik liniýasyny we Germaniýa tarapyndan öndürilen pes temperaturaly awtomatiki reňk liniýasyny saýlaýar.Awtomatlaşdyryş we sepmek prosesinde nol formaldegid zyňyndylary bilen önümçilik prosesiniň 70% -den gowragyny gazandy.Häzirki wagtda esasan polat bambuk we polat agaç kombinirlenen önümleri öndürýär.

“Fujian Bend Creative Houseware Co., Ltd.”

“Fujian Bend Creative Houseware Co., Ltd.” 2018-nji ýylyň iýun aýynda döredildi. 16 sany peýdaly model patenti bar.Agaç we bambuk egirme zatlarynyň, egri mebelleriň we esbaplaryň dizaýnyna, önümçiligine, satuwyna we onlaýn satuwyna ýöriteleşen kompaniýa;açyk bambuk, agaçdan ýasalan gap-gaçlar we mebelleriň dizaýny, önümçiligi we satuw hyzmaty.Daşary söwda eksporta gönükdirilen kompaniýa.Iki görnüşli önümi (egilen bambuk we gaty agaç) we üç seriýaly önümi (restoran seriýasy, hammam seriýasy we oturgyç seriýasy) taýýarladyk we öndürdik.Geljekde kompaniýa bambuk, bambuk agajy, bambuk polat we beýleki önüm taslamalarynda toparyň çeşme artykmaçlyklaryna bil baglap, egrilen öý we mebel önümlerine gönükdirilen innowasion önümleri ösdürer we toparyň ýyldyz önümi we has güýçli meşhur kärhana bolar. pudagynda

Nanping Longtai Customized Houseware Co., Ltd.

Nanping Longtai Customized Houseware Co., Ltd., esasan, ýöriteleşdirilen öý esbaplaryny we öý goşlaryny öndürmek we satmak bilen 2020-nji ýylyň ýanwar aýynda döredildi.Kompaniýa, häzirki we geljekde potensial şahsylaşdyrylan bambuk önümlerine ünsi jemläp, bambuk önümlerini akylly, modully we şahsylaşdyrylan önüm öndüriji hökmünde ýerleşdirýär.Maglumat dolandyryşy we birlik önümçiligi arkaly kompaniýa şahsylaşdyrylan önümleriň uly göwrümli we standartlaşdyrylan önümçiligine ünsi jemleýär.Başlangyç etapda, kompaniýa esasan bambuk mebellerine hyzmat edýär, Geljekde kärhanalaryň esasy bäsdeşlik ukybyny yzygiderli ýokarlandyrmak üçin agentleri ýa-da onlaýn torlary ösdürmek arkaly şahsylaşdyrma amala aşyrylyp bilner.

Fujian Longmei innowasiýa senagaty, Ltd.

“Fujian Longmei Innovation Industry Co., Ltd.” 2021-nji ýylyň Baýdak aýynda döredildi, esasan bambuk materiallaryny, bambuk FMCG önümlerini we bambuk awtomatiki tehnikalaryny öndürmek we satmak bilen meşgullanýar.Öňdebaryjy önümler bambuk FMCG we bambuk gaýtadan işleýän awtomatlaşdyryş enjamlary.Kompaniýa bambuk kömür tozy we bambuk plastinka önümçilik liniýalarynyň gurluşygyny 2021-nji ýylyň ahyryna çenli tamamlamagy we 2022-nji ýylyň ahyryna çenli bambuk FMCG önümleriniň doly önümçiligine başlamagy meýilleşdirýär. bambuk pyçaklary we çeňňekler, bambuk palto asýan bölekler).

Häzirki wagtda “Long Bamboo Group” 169 sany patent (esasy kompaniýadan 128), şol sanda 17 oýlap tapyş patentini (esasy kompaniýadan 14) aldy.

Häzirki wagtda “Long Bamboo Group” 169 sany patent (esasy kompaniýadan 128), şol sanda 17 oýlap tapyş patentini (esasy kompaniýadan 14) aldy.


Sorag

Önümlerimiz ýa-da baha sanawymyz barada maglumat almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.

Habaryňyzy goýuň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň.