Uzyn bambuk tehnologiýa topary, Ltd.

“Long Bamboo Technology Group Co., Ltd.” 2020 sosial jogapkärçilik hasabaty

2020-nji ýylda “Long Bamboo Technology Group Co. Ltd.” (mundan beýläk “Kompaniýa” diýlip atlandyrylýar) arzan bahadan, hapalanmakdan we ýokary hilli işewürlik pelsepesine boýun bolmagyny dowam etdirer.Ykdysady peýdalary gözläp ýörkä, işgärleriň kanuny hukuklaryny we bähbitlerini işjeň goraýar, üpjün edijilere we müşderilere dogruçyllyk bilen çemeleşýär, daşky gurşawy goramak, jemgyýetçilik gurluşygy we beýleki jemgyýetçilik işlerine işjeň gatnaşýar, kompaniýanyň we jemgyýetiň utgaşdyrylan we sazlaşykly ösmegine kömek edýär; we jemgyýetçilik jogapkärçiligini işjeň ýerine ýetirýär.Kompaniýanyň 2020-nji ýyldaky sosial jogapkärçilik hasabaty aşakdakylar:

1. Gowy öndürijilik dörediň we ykdysady töwekgelçilikleriň öňüni alyň

(1) Gowy öndürijilik dörediň we iş netijelerini maýadarlar bilen paýlaşyň
Kompaniýanyň ýolbaşçylygy, iş maksady hökmünde oňat öndürijiligi döretmegi, korporatiw dolandyryşy optimizirlemegi, önüm kategoriýalaryny we görnüşlerini ýokarlandyrmagy, önümiň hilini ýokarlandyrmagy, bambuk mebelleriniň halkara bazaryny öwrenmegini dowam etdirýär we önümçiligiň we satuwyň gerimi täze çykýar beýik.Şol bir wagtyň özünde, maýadarlar kompaniýanyň iş netijelerini doly paýlaşyp biler ýaly, maýadarlaryň kanuny bähbitlerini goramaga ähmiýet berýär.
(2) Içerki gözegçiligi gowulandyrmak we amaly töwekgelçilikleriň öňüni almak
Iş aýratynlyklaryna we dolandyryş zerurlyklaryna laýyklykda kompaniýa içerki gözegçilik prosesini döretdi, her töwekgelçiligi gözegçilik nokady üçin berk gözegçilik ulgamyny döretdi we pul serişdelerini, satuwy, satyn almalary we üpjünçiligi, esasy serişdeleri dolandyrmak, býudjet gözegçiligi, möhür dolandyryşy, buhgalteriýa maglumat dolandyryşy we ş.m. Dolandyryş ulgamlarynyň we degişli gözegçilik çäreleriniň bir topary netijeli geçirildi.Şol bir wagtyň özünde, kompaniýanyň içerki gözegçiliginiň netijeli durmuşa geçirilmegini üpjün etmek üçin degişli gözegçilik mehanizmi kem-kemden gowulaşýar.

2. Işgärleriň hukuklaryny goramak

2020-nji ýylda kompaniýa işde "açyk, adalatly we adalatly" ýörelgesini berjaý etmegi, "işgärler kompaniýanyň esasy gymmaty" diýen adam resurslary düşünjesini durmuşa geçirer, adamlary hemişe birinji ýerde goýar, doly hormatlaýar we düşünýär we alada edýär işgärler, işe berk gözegçilik etmek we kämilleşdirmek, Okuw, işden aýyrmak, aýlyk, baha bermek, ýokarlandyrmak, sylag we jeza we beýleki işgärleri dolandyrmak ulgamlary kompaniýanyň adam resurslarynyň durnukly ösmegini üpjün edýär.Şol bir wagtyň özünde, kärhana işgärleri taýýarlamagy we dowamly bilimi güýçlendirmek we ajaýyp zehinleri saklamak we işgärleriň durnuklylygyny üpjün etmek üçin höweslendiriş mehanizmleri arkaly işgärleriň hilini ýokarlandyrmagy dowam etdirýär.Işgärleriň paýnamalaryna eýeçilik meýilnamasyny üstünlikli durmuşa geçirdi, işgärleriň höwesini we jebisligini ýokarlandyrdy we korporatiw ösüş adyny paýlaşdy.
(1) Işgärleri işe almak we taýýarlamak
Kompaniýa, dolandyryş, tehnologiýa we ş.m. öz içine alýan birnäçe kanal, köp usul we hemme taraplaýyn talap edilýän ajaýyp zehinleri özüne çekýär we zähmet şertnamalaryny ýazmaça görnüşde baglaşmak üçin deňlik, meýletinlik we ylalaşyk ýörelgelerine eýerýär.Işiň barşynda, kärhana iş talaplaryna we şahsy zerurlyklara laýyklykda ýyllyk okuw meýilnamalaryny düzýär we hünärmen etikasyny, töwekgelçiliklere gözegçilik etmek we işgärleriň ähli görnüşleri üçin hünär bilimlerini taýýarlaýar we baha beriş talaplary bilen bilelikde baha berýär.Kompaniýa bilen işgärleriň arasynda umumy ösüşi we ösüşi gazanmaga çalyşyň.
(2) Işgärleriň hünär saglygyny we howpsuzlygyny goramak we howpsuz önümçilik
Kompaniýa zähmet howpsuzlygy we saglyk ulgamyny döretdi we kämilleşdirdi, milli zähmet howpsuzlygy we saglyk düzgünlerini we ülňülerini berk ýerine ýetirdi, işgärlere zähmet howpsuzlygy we saglyk bilimini berdi, degişli okuwlary gurady, degişli gyssagly meýilnamalary düzdi we türgenleşikleri geçirdi we doly we zähmeti öz wagtynda üpjün etmek., Şol bir wagtyň özünde hünär howpy bilen baglanyşykly işleriň goralmagyny güýçlendirdi.Kompaniýa, milli we senagat kadalaryna we ülňülerine laýyk gelýän we yzygiderli howpsuzlyk önümçilik barlaglaryny geçirýän ygtybarly önümçilik ulgamy bilen önümçilikde howpsuzlyga uly ähmiýet berýär.2020-nji ýylda kompaniýa dürli üýtgeşik çäreleri amala aşyrar, daşky gurşaw we howpsuzlyk hadysalaryna adatdan daşary ýagdaý meýilnamalaryna taýýarlyk görer, işgärleriň howpsuz önümçilik barada habardarlygyny güýçlendirer;Howpsuzlyk içerki gözegçilik işini öňe sürmek, kompaniýanyň içerki howpsuzlyk işinde hiç hili gutarnykly netije bolmazlygy üçin kompaniýanyň howpsuzlyk işini kadalaşdyrylan dolandyryşa öwürmek.
(3) Işgärler üçin durmuş üpjünçiligi kepilligi
Kompaniýa degişli talaplara laýyklykda işgärler üçin pensiýa ätiýaçlandyryşyny, lukmançylyk ätiýaçlandyryşyny, işsizlik ätiýaçlandyryşyny, iş şikeslerini we enelik ätiýaçlandyryşyny aňsatlyk bilen dolandyrýar we töleýär we ýokumly iş nahary bilen üpjün edýär.Kompaniýa diňe bir işgäriň aýlyk derejesiniň ýerli ortaça standartdan ýokarydygyny kepillendirmek bilen çäklenmän, ähli işgärleriň kärhanany ösdürmegiň netijelerini paýlaşyp bilmekleri üçin aýlyk derejesini kompaniýanyň ösüş derejesine görä kem-kemden ýokarlandyrýar.
(4) Işgärler bilen gatnaşyklaryň sazlaşygyny we durnuklylygyny ýokarlandyrmak
Degişli düzgünleriň talaplaryna laýyklykda kärhana işgärleriň korporatiw dolandyryşda doly hukuklardan peýdalanmagyny üpjün etmek üçin işgärleriň talaplaryna üns bermek we baha bermek üçin kärdeşler arkalaşygy guramasyny döretdi.Şol bir wagtyň özünde, kärhana ynsanperwer ideg meselesine uly ähmiýet berýär, işgärler bilen aragatnaşyk we alyş-çalyşlary güýçlendirýär, işgärleriň medeni we sport çärelerini baýlaşdyrýar we sazlaşykly we durnukly işgär gatnaşyklaryny gurýar.Mundan başga-da, görnükli işgärleri saýlamak we sylaglamak arkaly işgärleriň höwesi doly herekete getirilýär, işgärleriň korporatiw medeniýeti ykrar etmegi ýokarlanýar we kompaniýanyň merkez merkezi güýji ýokarlanýar.Kompaniýanyň işgärleri raýdaşlyk we özara kömek ruhuny hem görkezdiler we işçiler kynçylyklary ýeňip geçmek üçin kynçylyklar ýüze çykanda işjeň kömek elini uzatdylar.

3. Üpjün edijileriň we müşderileriň hukuklaryny we bähbitlerini goramak

Korporatiw ösüş strategiýasynyň iň ýokary derejesinden başlap, kompaniýa üpjün edijilere we müşderilere jogapkärçiligine hemişe uly ähmiýet berýär we üpjün edijilere we müşderilere dogruçyllyk bilen çemeleşýär.
(1) Kompaniýa satyn alyş amallaryny yzygiderli gowulandyrýar, adalatly we adalatly satyn alyş ulgamyny döredýär we üpjün edijiler üçin oňat bäsdeşlik gurşawyny döredýär.Kompaniýa üpjün edijiniň faýllaryny döretdi we üpjün edijileriň kanuny hukuklaryny we bähbitlerini üpjün etmek üçin şertnamalary berk ýerine ýetirýär we ýerine ýetirýär.Kompaniýa üpjün edijiler bilen işewür hyzmatdaşlygy güýçlendirýär we iki tarapyň hem umumy ösüşine goldaw berýär.Kompaniýa üpjün edijiniň audit işini işjeň ösdürýär we satyn alyş işleriniň standartlaşdyrylmagy we standartlaşdyrylmagy hasam kämilleşdirildi.Bir tarapdan, satyn alnan önümleriň hilini kepillendirýär, beýleki tarapdan, üpjün edijiniň öz dolandyryş derejesiniň ýokarlanmagyna hem kömek edýär.
(2) Kompaniýa önümiň hiliniň işine uly ähmiýet berýär, hiline berk gözegçilik edýär, önümiň hilini dolandyrmagyň uzak möhletli mehanizmini we ýokary hilli dolandyryş ulgamyny döredýär we ajaýyp önümçilik kär derejesine eýe.Kompaniýa önümleri gözden geçiriş ülňülerine we proseduralaryna berk gözegçilik edýär.Kompaniýa ISO9001 hil dolandyryş ulgamy, ISO14001 daşky gurşawy dolandyryş ulgamy we ISO45001 hünär saglygy we howpsuzlygy dolandyryş ulgamy şahadatnamasyndan geçdi.Mundan başga-da, kompaniýa köp sanly halkara abraýly şahadatnamalary berdi: FSC-COC önümçilik we gözegçilik kepillendiriş zynjyry, Europeanewropa BSCI sosial jogapkärçilik barlagy we ş.m.Gaty hil ülňülerini durmuşa geçirmek we hil taýdan gözegçilik çärelerini görmek bilen, önümiň hilini ýokarlandyrmak üçin çig mal satyn almagyň hilinden, önümçilik prosesine gözegçilik, satuw baglanyşygyna gözegçilik, satuwdan soňky tehniki hyzmatlar we ş.m. ähli tarapdan hil gözegçiligini we kepilligi güýçlendireris we hyzmatyň hili we ygtybarly önümleri we ýokary hilli hyzmatlary gazanmak üçin müşderileri üpjün etmek.

4. Daşky gurşawy goramak we durnukly ösüş

Kompaniýa daşky gurşawy goramagyň jemgyýetçilik jogapkärçiliginiň biridigini bilýär.Kompaniýa global ýylylyga jogap bermekde uly ähmiýete eýe bolup, uglerod zyňyndylaryny barlamagy işjeň ýagdaýda geçirýär.Uglerodyň zyňyndylary 2020-nji ýylda 3521t bolar.Kompaniýa has arassa önümçilik, tegelek ykdysadyýet we ýaşyl ösüş ýoluna eýerýär, ýokary energiýa, ýokary hapalanma we pes kuwwatly önümçilik usullaryny ýok edýär, gyzyklanýan taraplaryň daşky gurşawyny goramak jogapkärçiligini öz üstüne alýar we şol bir wagtyň özünde durnukly ösüşe ýetýär; üpjünçilik zynjyryndaky taraplara täsir etmek, kärhananyň ýokary we aşaky üpjün edijileri we paýlaýjylary üçin ýaşyl önümçiligiň ösüşine göz ýetirdi we pudakdaky kärhanalary bilelikde ýaşyl we durnukly ösüş ýoluna gitmäge itergi berdi.Kompaniýa işgärleriň iş gurşawyny işjeň ýagdaýda gowulandyrýar, howpsuz we amatly iş gurşawyny döredýär, işgärleri we halky zyýandan goraýar we daşky gurşawy goraýar we ýaşyl we ekologiki döwrebap kärhana gurýar.

5. Jemgyýetçilik gatnaşyklary we jemgyýetçilik abadançylygy

Kärhananyň ruhy: innowasiýa we öňegidişlik, jemgyýetçilik jogapkärçiligi.Kompaniýa köpden bäri jemgyýetçilik abadançylyk işlerini ösdürmäge, bilimi goldamaga, sebitleýin ykdysady ösüşi we beýleki jemgyýetçilik durmuş çärelerini ösdürmäge kömek etmäge borçlanýar.Daşky gurşaw jogapkärçiligi: Kompaniýalar durnukly ösüşi gazanmak üçin has arassa önümçilik, tegelek ykdysadyýet we ýaşyl ösüş ýoluna eýerýärler.Mysal üçin, 2020-nji ýylda kompaniýalar çig maldan, energiýa sarp edilişinden, "gaty galyndylar, galyndy suwlar, galyndy ýylylygy, galyndy gazy we ş.m." -den energiýa sarp edilişini we daşky gurşawy gowulandyrmak meýilnamalaryny düzerler."Enjamlary dolandyrmak ähli önümçilik siklini öz içine alýar we" serişdeleri tygşytlaýan we daşky gurşawa zyýanly "korporasiýa markasyny döretmäge çalyşýar. Geljekde kompaniýa jemgyýetlere we jemgyýetçilik abadançylygyna maýa goýumlaryny artdyrmagy dowam etdirer.

Uzyn bambuk tehnologiýa topary, Ltd.

2020-nji ýylyň 30-njy noýabry

1

Iş wagty: Iýun-01-2021

Sorag

Önümlerimiz ýa-da baha sanawymyz barada maglumat almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.

Habaryňyzy goýuň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň.